FBERG habilitačné konania

Mgr. Julián Kondela, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Mgr. Julián Kondela, PhD.
Ústav geovied Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach
Názov habilitačnej prednášky:
Ložiská magnezitu Západných Karpát, ich postavenie a význam
Názov habilitačnej práce:
Ložiská magnezitu Západných Karpát, ich postavenie a význam
Študijný odbor:
banská geológia a geologický prieskum
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 4. marca 2016 o 11.00 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG TU, Letná 9, Košice, II. posch., č. dv. 236 habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Juliána Kondelu, PhD., pracovníka Ústavu geovied Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Ložiská magnezitu Západných Karpát, ich postavenie a význam“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
24.11.2015
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Michal Zacharov, CSc.
FBERG TUKE
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Ústav geoniky AV ČR Ostrava
Ing. Peter Košinár, PhD.
SMZ, a.s. Jelšava
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. scient.
FBERG TUKE - predseda

prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
VŠB-TU Ostrava
Ing. Jaroslav Švejkovský
SMZ, a.s. Jelšava
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.3.2016