JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.

Display portlet menu

FBERG habilitačné konania

JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Advokátska kancelária GRENDEL
Názov habilitačnej prednášky:
Systémová analýza legislatívy a jej vplyv na logistiku podniku
Názov habilitačnej práce:
Systémová analýza legislatívy a jej vplyv na logistiku podniku
Študijný odbor:
logistika
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 24. marca 2017 sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, Košice, II. posch., č. dv. 236, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce: o 11.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce JUDr. Ing. Petra Grendela, PhD., pracovníka Advokátskej kancelárie Grendel, na tému „Systémová analýza legislatívy a jej vplyv na logistiku podniku“.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
31.03.2016 - žiadosť

Obnovené habilitačné konanie podaním žiadosti 28.9.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa uskutočňuje habilitačné konanie) prof. Ing. Alena Daňková, CSc.
Katolícka univerzita v Ružomberku doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD.
dôchodca
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
MTF STU so sídlom v Trnave

Ing. Ladislav Drabik, PhD.
MBA, Kolonial Košice a.s.
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.4.2017