Ing. Zuzana Šimková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Zuzana Šimková, PhD.
Ústav zemských zdrojov FBERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Surovinová politika v kontexte obehového hospodárstva (Circular Economy)
Názov habilitačnej práce:
Surovinová politika v kontexte obehového hospodárstva (Circular Economy)
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že v Konferenčnej miestnosti, ul. Boženy Němcovej 1, Košice, sa uskutoční 20. mája 2021 o 12.00 hod. habilitačná prednáška s názvom „Surovinová politika v kontexte obehového hospodárstva (Circular Economy)“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Surovinová politika v kontexte obehového hospodárstva (Circular Economy)Ing. Zuzany Šimkovej, PhD., pracovníčky Ústavu zemských zdrojov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
Zverejnenie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce:
denník Pravda 04.05.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
23.03.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
UMB Banská Bystrica Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
MŽP SR Bratislava
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
FMT VŠB - TU Ostrava

Ing. Dušan Oravec, PhD.
významný odborník z praxe
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 01.06.2021