Ing. Zdeněk Pavelek, Ph.D., MBA

Display portlet menu

Ing. Zdeněk Pavelek, Ph.D., MBA

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Zdeněk Pavelek, Ph.D., MBA
OKD, HBZS, a.s., Ostrava - Radvanice
Názov habilitačnej prednášky:
Nové metódy posudzovania pracovne tepelnej záťaže banských záchranárov
Názov habilitačnej práce:
Nové metódy posudzovania pracovne tepelnej záťaže banských záchranárov
Študijný odbor:
baníctvo
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 9. marca 2018 o 9.30 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., č. dv. 236, Letná 9, Košice, habilitačná prednáška na tému „Nové metódy posudzovania pracovne tepelnej záťaže banských záchranárov“ a obhajoba habilitačnej práce na tému „Nové metódy posudzovania pracovne tepelnej záťaže banských záchranárov“ Ing. Zdeňka Paveleka, Ph.D., MBA, pracovníka OKD, HBZS, a.s., Ostrava – Radvanice.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava JUDr. Ing. Peter Kúkelčík
Hlavný banský úrad Banská Štiavnica
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

doc. Ing. Milan Mikoláš, PhD.
HGF VŠB-TU Ostrava
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.3.2018