Ing. Tomáš Škovránek, PhD.

Display portlet menu

Ing. Tomáš Škovránek, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Tomáš Škovránek, PhD.
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov FBERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Spracovanie signálov použitím modelov neceločíselného rádu
Názov habilitačnej práce:
Spracovanie signálov použitím modelov neceločíselného rádu
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
automatizácia
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 25. marca 2021 o 10.30 hod. uskutoční Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Letná 9, 042 00 Košice, habilitačnú prednášku s názvom „Spracovanie signálov použitím modelov neceločíselného rádu“ a obhajobu habilitačnej práce s názvom „Spracovanie signálov použitím modelov neceločíselného ráduIng. Tomáša Škovránka, PhD., pracovníka Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Odkaz na pripojenie pre verejnosť, pre verejnú časť habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce, bude zverejnený na web stránke fakulty.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník Pravda 05. 03. 2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
07. 10. 2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Dr. Bohdan Datsko, DrSc.
Rzeszow University of Technology (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, oblasť matematické modelovanie a riadenie procesov) prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky, odbor automatizácia) doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
FCHPT STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii docenta, odbor automatizácia)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.
FBERG TUKE, (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor automatizácia)

Členovia:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
FCHPT STU v Bratislave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor automatizácia)

prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
EF ŽU v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor automatizácia)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01.04.2021