Ing. Tawfik Mudarri, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Tawfik Mudarri, PhD.
Ústav zemských zdrojov FBERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Návrh metodiky logistického prístupu k vývoju, riadeniu, implementácii a diseminácii projektov
Názov habilitačnej práce:
Návrh metodiky logistického prístupu k vývoju, riadeniu, implementácii a diseminácii projektov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
logistika
Miesto konania:

Predseda Vedeckej rady  Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a  geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko­‑pedagogických titulov a umelecko­‑pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 26. apríla 2024 o 10.00 hod. sa uskutoční v Kongresovej miestnosti, ul. Boženy Němcovej 1, Košice, habilitačná prednáška s názvom „Návrh metodiky logistického prístupu k vývoju, riadeniu, implementácii a diseminácii projektov“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Návrh metodiky logistického prístupu k vývoju, riadeniu, implementácii a diseminácii projektov“ Ing. Tawfika Mudarriho, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Pravda 08. 04. 2024
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
12.02.2024 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h. c.
Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice doc. Ing. Peter Drábik, PhD., MSc.
Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Martin Straka, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

Členovia:
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
Národná diaľničná spoločnosť a s., Bratislava
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01.05.2024