FBERG habilitačné konania

Ing. Samer Khouri, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Samer Khouri, PhD.
Ústav zemských zdrojov Fakulty BERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Nové pohľady na baníctvo na Slovensku
Názov habilitačnej práce:
Nové pohľady na baníctvo na Slovensku
Študijný odbor:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 7. októbra 2016 sa uskutoční v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce:
- o 10.15 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Samera Khouriho, PhD., pracovníka Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Nové pohľady na baníctvo na Slovensku“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
23.05.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
FBERG TUKE prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
U. S. Steel, s.r.o. Košice
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.  
FBERG TUKE

Členovia:
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
UNMS SR Bratislava

JUDr. Ing. Peter Kúkelčík
Hlavný banský úrad Banská Štiavnica
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.11.2016