FBERG habilitačné konania

Ing. Roman Kozel, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Roman Kozel, PhD.
Hornicko-geologická fakulta VŠB – TU Ostrava
Názov habilitačnej prednášky:
Analýza komplexnosti metody řízení Balanced Scorecard v průmyslových podnicích s využitím vícerozměrné statistiky
Názov habilitačnej práce:
Analýza komplexnosti metody řízení Balanced Scorecard v průmyslových podnicích s využitím vícerozměrné statistiky
Študijný odbor:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
02.03.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Jozef Kováč, CSc.
SjF TUKE

doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.
PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

Dr. Ing. Jiří Chuchro, MBA
ESAP Consult, s.r.o. Ostrava – Nová Běla
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
FBERG TUKE
Členovia:
doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
FMMI VŠB-TU Ostrava
Ing. Marian Piecha, Ph.D.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
Habilitačné konanie bolo na vlastnú žiadosť uchádzača ukončené.