Ing. Peter Kačmáry, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Peter Kačmáry, PhD.
Ústav logistiky Fakulty BERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Príspevok k aplikáciám metód prognózovania v logistike podniku
Názov habilitačnej práce:
Príspevok k aplikáciám metód prognózovania v logistike podniku
Študijný odbor:
logistika
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 10. mája 2018 o 11.00 hod. sa uskutoční v hoteli Atrium, Nový Smokovec 42, Vysoké Tatry, habilitačná prednáška s názvom „Príspevok k aplikáciám metód prognózovania v logistike podniku“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Príspevok k aplikáciám metód prognózovania v logistike podnikuIng. Petra Kačmáryho, PhD., pracovníka Ústavu logistiky Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
16.10.2017 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 

prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Škoda Auto vysoká škola Mladá Boleslav doc. Ing. Martin Straka, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) RNDr. Ján Sabol, PhD.
BPM Consulting, s.r.o. Košice
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
prof. Ing. Alena Daňková, CSc.
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

Ing. Jaroslav Mervart, PhD.
Chemosvit fólie a.s. Svit
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.5.2018