Ing. Peter Bindzár, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Peter Bindzár, PhD.
Ústav logistiky Fakulty BERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Modelovanie a projektovanie vybraných parametrov pásovej dopravy ako aktívneho prvku logistického systému podniku
Názov habilitačnej práce:
Modelovanie a projektovanie vybraných parametrov pásovej dopravy ako aktívneho prvku logistického systému podniku
Študijný odbor:
logistika
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 24. marca 2017 sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, Košice, II. posch., č. dv. 236, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce: o 9.30 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Petra Bindzára, PhD., pracovníka Ústavu logistiky Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Modelovanie a projektovanie vybraných parametrov pásovej dopravy ako aktívneho prvku logistického systému podniku“
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
05.10.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.
FBERG TUKE doc. Ing. Aleš Slíva, PhD.
FS VŠB-TU Ostrava doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD.
dôchodca
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.
FBERG TUKE

Členovia:
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.
MTF STU so sídlom v Trnave

Ing. Ladislav Drabik, PhD.
MBA, Kolonial Košice a.s.
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.4.2017