FBERG habilitačné konania

Ing. Patrik Flegner, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Patrik Flegner, PhD.
Ústav riadenia a informatizácie Fakulty BERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Metódy spracovania vibroakustického signálu za účelom identifikácie procesu rozpojovania hornín
Názov habilitačnej práce:
Metódy spracovania vibroakustického signálu za účelom identifikácie procesu rozpojovania hornín
Študijný odbor:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 7. októbra 2016 sa uskutočnia v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce:
- o 9.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Patrika Flegnera, PhD., pracovníka Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Metódy spracovania vibroakustického signálu za účelom identifikácie procesu rozpojovania hornín“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
29.02.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Ústav geoniky AV ČR Ostrava prof. Ing. Ján Terpák, CSc.
FBERG TUKE Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc.
ÚG SAV Košice
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Igor Leššo, CSc.
FBERG TUKE
Členovia:
prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava
Ing. Slavomír Hredzák, PhD.
ÚG SAV Košice
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.11.2016