Ing. Oľga Glova Végsöová, PhD.

Display portlet menu

Ing. Oľga Glova Végsöová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Oľga Glova Végsöová, PhD.
Ústav zemských zdrojov FBERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Hodnotenie kvality rekultivácie povrchového dobývacieho priestoru
Názov habilitačnej práce:
Hodnotenie kvality rekultivácie povrchového dobývacieho priestoru
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že v Konferenčnej miestnosti, ul. Boženy Němcovej 1, Košice, sa uskutoční 21. mája 2021 o 12.00 hod. habilitačná prednáška s názvom „Hodnotenie kvality rekultivácie povrchového dobývacieho priestoru“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Hodnotenie kvality rekultivácie povrchového dobývacieho priestoruIng. Oľgy Glova Végsöovej, PhD., pracovníčky Ústavu zemských zdrojov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
Zverejnenie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce:
denník Pravda 04.05.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
23.03.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
HGF VŠB-TU Ostrava Ing. Igor Šimko, PhD., MBA
EWC s.r.o. Košice
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
Prešovská univerzita v Prešove

mjr. Ing. Miroslav Betuš, PhD.
MV SR - Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 01.06.2021