Ing. Milan Durdán, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Milan Durdán, PhD.
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty BERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Modelovanie technologických procesov získavania a spracovania surovín
Názov habilitačnej práce:
Modelovanie technologických procesov získavania a spracovania surovín
Študijný odbor:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 10. mája 2018 o 12.00 hod. sa uskutoční v hoteli Atrium, Nový Smokovec 42, Vysoké Tatry, habilitačná prednáška s názvom „Modelovanie technologických procesov získavania a spracovania surovín“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Modelovanie technologických procesov získavania a spracovania surovínIng. Milana Durdána, PhD., pracovníka Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
02.03.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Ján Terpák, CSc.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Strojnícka fakulta STU Bratislava
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Karol Kostúr, CSc., FBERG TUKE
(zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava

Ing. Gabriel Tréfa, PhD., MBA
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.5.2018