Ing. Mgr. Annamária Behúnová, PhD.

Display portlet menu

Ing. Mgr. Annamária Behúnová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Mgr. Annamária Behúnová, PhD.
Ústav zemských zdrojov FBERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Informačné technológie v logistike ako nástroj zvýšenia variability a udržateľnosti surovín v kontexte cirkulárnej ekonomiky
Názov habilitačnej práce:
Informačné technológie v logistike ako nástroj zvýšenia variability a udržateľnosti surovín v kontexte cirkulárnej ekonomiky
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
logistika
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
05. 10. 2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Andrea Rosová, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)
prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h. c.
Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Martin Straka, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

Členovia:
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
Národná diaľničná spoločnosť a. s. Bratislava
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia: