Ing. Martin Beer, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Martin Beer, PhD.
Ústav zemských zdrojov FBERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Vizuálne dopady obnoviteľných zdrojov energie a hodnotenie ich vplyvu na turizmus
Názov habilitačnej práce:
Vizuálne dopady obnoviteľných zdrojov energie a hodnotenie ich vplyvu na turizmus
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko­‑pedagogických titulov a umelecko­‑pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že v Konferenčnej miestnosti, ul. Boženy Němcovej 1, Košice, sa uskutoční dňa 4. marca 2022 o 11:40 hod. habilitačná prednáška s názvom „Vizuálne dopady obnoviteľných zdrojov energie a hodnotenie ich vplyvu na turizmus“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Vizuálne dopady obnoviteľných zdrojov energie a hodnotenie ich vplyvu na turizmus“ Ing. Martina Beera, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Odkaz na pripojenie pre verejnosť, pre verejnú časť habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce, bude zverejnený na web stránke fakulty.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník Pravda 11.02.2022
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
30.11.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Radim Rybár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
UMB Banská Bystrica prof. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D.
Škoda Auto vysoká škola o.p.s. Mladá Boleslav
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Fakulta materiálově-technologická VŠB -TU Ostrava

prof. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.
Drevárska Fakulta TU vo Zvolene
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.03.2022