FBERG habilitačné konania

Ing. Marian Šofranko, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Marian Šofranko, PhD.
Ústav zemských zdrojov Fakulty BERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Vybrané možnosti inovácie v ťažobnom priemysle
Názov habilitačnej práce:
Vybrané možnosti inovácie v ťažobnom priemysle
Študijný odbor:
baníctvo
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 27. mája 2016 sa uskutoční v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce:
- o 8.30 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Mariana Šofranka, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Vybrané možnosti inovácie v ťažobnom priemysle“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
02.03.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
FBERG TUKE
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava
Ing. Štefan Zelenák, PhD.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
FBERG TUKE

Členovia:
doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
HGF VŠB-TU Ostrava
Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou od 15.6.2016