Ing. Marcel Behún, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Marcel Behún, PhD.
Ústav zemských zdrojov FBERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Udržateľnosť neenergetických surovín prostredníctvom cirkulárnej ekonomiky
Názov habilitačnej práce:
Udržateľnosť neenergetických surovín prostredníctvom cirkulárnej ekonomiky
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko­‑pedagogických titulov a umelecko­‑pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 6. mája 2022 o 10:20 hod. sa uskutoční v Konferenčnej miestnosti, ul. Němcovej 1, Košice, habilitačná prednáška s názvom „Udržateľnosť neenergetických surovín prostredníctvom cirkulárnej ekonomiky“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Udržateľnosť neenergetických surovín prostredníctvom cirkulárnej ekonomiky“ Ing. Marcela Behúna, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Odkaz na pripojenie pre verejnosť, pre verejnú časť habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce, bude zverejnený na web stránke fakulty.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník Pravda 12. 04. 2022
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
28.2.2022 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
UMB Banská Bystrica Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD.
HNB a. s. Prievidza

Ing. Igor Šimko, PhD., MBA
EWEC s. r. o. Košice
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.05.2022