Ing. Ľudovít Kovanič, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ľudovít Kovanič, PhD.
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov FBERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Bezkontaktné geodetické metódy merania v banskom meračstve, priemysle a geovedách
Názov habilitačnej práce:
Bezkontaktné geodetické metódy merania v banskom meračstve, priemysle a geovedách
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
banské meračstvo a geodézia
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že v Konferenčnej miestnosti, ul. Boženy Němcovej 1, Košice, sa uskutoční 20. mája 2021 o 13.10 hod. habilitačná prednáška s názvom „Bezkontaktné geodetické metódy merania v banskom meračstve, priemysle a geovedách“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Bezkontaktné geodetické metódy merania v banskom meračstve, priemysle a geovedáchIng. Ľudovíta Kovaniča, PhD., pracovníka Ústavu geodézie, kartografie a GIS Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
Zverejnenie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce:
denník Pravda 04.05.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
23.03.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Fakulta stavební ČVUT Praha doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová
SvF Žilinská univerzita v Žiline Ing. Vincent Jakub, PhD., hosť. profesor
Geometra, s.r.o. Košice
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Dr. Ing. Janka Sabová
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Fakulta stavební ČVUT Praha

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
UPJŠ Košice
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01.06.2021