FBERG habilitačné konania

Ing. Ľubomír Štrba, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ľubomír Štrba, PhD.
Ústav zemských zdrojov Fakulty BERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Identifikácia a hodnotenie geolokalít ako prostriedok rozvoja geoturizmu
Názov habilitačnej práce:
Identifikácia a hodnotenie geolokalít ako prostriedok rozvoja geoturizmu
Študijný odbor:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 27. mája 2016 sa uskutoční v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce:
- o 10.30 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Ľubomíra Štrbu, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Identifikácia a hodnotenie geolokalít ako prostriedok rozvoja geoturizmu“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
02.03.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Ladislav Tometz, PhD.
FBERG TUKE
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.
UMB Banská Bystrica
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
FBERG TUKE
Členovia:
prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava
Ing. Ján Kilík
Správca NP Slovenský kras Brzotín
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou od 15.6.2016