FBERG habilitačné konania

Ing. Ladislav Hvizdák, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ladislav Hvizdák, PhD.
Ústav zemských zdrojov Fakulty BERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Počítačová rekonštrukcia vybraných historických banských a prírodných objektov v Gelnici, Smolníku a okolí
Názov habilitačnej práce:
Počítačová rekonštrukcia vybraných historických banských a prírodných objektov v Gelnici, Smolníku a okolí
Študijný odbor:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Zverejnenie habilitačnej prednášky: Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 2. decembra 2016 sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, Košice, II. posch., č. dv. 236, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce:
o 10.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Ladislava Hvizdáka, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Počítačová rekonštrukcia vybraných historických banských a prírodných objektov v Gelnici, Smolníku a okolí“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
24.05.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava prof. h. c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.
Prešovská univerzita v Prešove doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.
FBERG TUKE
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
FBERG TUKE

Členovia:
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
UNMS SR Bratislava

prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.12.2016