Ing. Karol Bartoš, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Karol Bartoš, PhD.
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov FBERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Súčasné geodetické technológie vo výskume podzemných geosystémov
Názov habilitačnej práce:
Súčasné geodetické technológie vo výskume podzemných geosystémov
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 23. februára 2024 o 10.00 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 1/9, Košice – Sever, habilitačná prednáška s názvom „Súčasné geodetické technológie vo výskume podzemných geosystémova obhajoba habilitačnej práce s názvom „Súčasné geodetické technológie vo výskume podzemných geosystémovIng. Karola Bartoša, PhD., pracovníka Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Pravda 31.01.2024.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
06.10.2023 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Radim Rybár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Peter Blišťan, PhD.
EMBA, FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora)

Členovia:
doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.
Stavebná fakulta STU Bratislava

doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 01.03.2024.