Ing. Jana Fabianová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Jana Fabianová, PhD.
Ústav logistiky a dopravy FBERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Využitie metódy Monte Carlo pri riadení rizika v logistike
Názov habilitačnej práce:
Využitie metódy Monte Carlo pri riadení rizika v logistike
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
logistika
Miesto konania:
zasadacia miestnosť Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 9, Košice
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a  geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 6. decembra 2019 o 10.30 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 9, Košice, habilitačná prednáška s názvom „Využitie metódy Monte Carlo pri riadení rizika v logistike“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Využitie metódy Monte Carlo pri riadení rizika v logistikeIng. Jany Fabianovej, PhD., pracovníčky Ústavu logistiky a dopravy FBERG Technickej univerzity v Košiciach.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
26.7.2019 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
Vysoká škola logistiky o.p.s. Prěrov prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Škoda Auto vysoká škola o.p.s. Mladá Boleslav

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 15. 12. 2019