Ing. Ján Koščo, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ján Koščo, PhD.
Ústav zemských zdrojov FBERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Možnosti účasti fakulty BERG pri ťažbe polymetalických konkrécií zo dna oceánu
Názov habilitačnej práce:
Možnosti účasti fakulty BERG pri ťažbe polymetalických konkrécií zo dna oceánu
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 5. júna 2020 o 12.00 hod. sa uskutoční v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice, habilitačná prednáška s názvom „Možnosti účasti fakulty BERG pri ťažbe polymetalických konkrécií zo dna oceánu“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Možnosti účasti fakulty BERG pri ťažbe polymetalických konkrécií zo dna oceánu“ Ing. Jána Košča, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník Pravda18.05.2020
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
19. 02. 2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Fakulta materiálově-technologická, VŠB-TU Ostrava Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
BUKÓZA HOLDING, a.s. Hencovce
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
Ing. Miroslava Václavíková, PhD.
ÚG SAV Košice

Ing. Marián Beňovský, PhD.
LUVEMA s.r.o. Nová Baňa
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15. 06. 2020