FBERG habilitačné konania

Ing. Ján Kačur, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Ján Kačur, PhD.
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov
Názov habilitačnej prednášky:
Riadenie procesov podzemného splyňovania uhlia
Názov habilitačnej práce:
Riadenie procesov podzemného splyňovania uhlia
Študijný odbor:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 4. marca 2016 o 8.00 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG TU, Letná 9, Košice, II. posch., č. dv. 236 habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Jána Kačura, PhD., pracovníka Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Riadenie procesov podzemného splyňovania uhlia“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
24.11.2015 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.
FEI Univerzita Pardubice
prof. Ing. Ján Terpák, CSc.
FBERG TUKE
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
FCHPT STU Bratislava
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.
FBERG TUKE - predseda

prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava
Ing. Ladislav Drábik, PhD.
MBA, Kolonial Košice a.s.
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.3.2016