Ing. Iveta Cimboláková, PhD.

Display portlet menu

Ing. Iveta Cimboláková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Iveta Cimboláková, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Názov habilitačnej prednášky:
Posúdenie vplyvu ťažkých kovov na environmentálnu kvalitu v podmienkach SR
Názov habilitačnej práce:
Posúdenie vplyvu ťažkých kovov na environmentálnu kvalitu v podmienkach SR
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že v Konferenčnej miestnosti, ul. Boženy Němcovej 1, Košice, sa uskutoční 21. mája 2021 o 13.10 habilitačná prednáška s názvom „Posúdenie vplyvu ťažkých kovov na environmentálnu kvalitu v podmienkach SR“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Posúdenie vplyvu ťažkých kovov na environmentálnu kvalitu v podmienkach SRIng. Ivety Cimbolákovej, PhD., pracovníčky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce bude vykonaná podľa § 108e ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.
Zverejnenie habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce:
denník Pravda 04. 05. 2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
12. 02. 2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
doc. Ing. Henrieta Pavolová, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., MBA
Prešovská univerzita v Prešove doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD.
UPJŠ Košice
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice

doc. RNDr. Ingrid Papajová, PhD.
Parazitologický ústav SAV Košice
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 01.06.2021