Ing. Henrieta Pavolová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Henrieta Pavolová, PhD.
Ústav zemských zdrojov Fakulty BERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Hospodárenie s vodou v podmienkach SR
Názov habilitačnej práce:
Hospodárenie s vodou v podmienkach SR
Študijný odbor:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 19. mája 2017 sa uskutoční v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce:
o 9.30 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Henriety Pavolovej, PhD., pracovníčky Ústavu zemských zdrojov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Hospodárenie s vodou v podmienkach SR
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
21.11.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa uskutočňuje habilitačné konanie) prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava Ing. Viliam Carach, PhD.
CRH (Slovensko), a.s., Turňa nad Bodvou
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD.
PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR Bratislava
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 1.6.2017