Ing. Gabriel Wittenberger, PhD.

Display portlet menu

FBERG habilitačné konania

Ing. Gabriel Wittenberger, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Gabriel Wittenberger, PhD.
Ústav zemských zdrojov Fakulty BERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Konvenčné a inovatívne spôsoby vŕtania-hĺbenia geotermálnych vrtov zamerané na lokalitu Košickej kotliny a ich možné využitie
Názov habilitačnej práce:
Konvenčné a inovatívne spôsoby vŕtania-hĺbenia geotermálnych vrtov zamerané na lokalitu Košickej kotliny a ich možné využitie
Študijný odbor:
banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
Miesto konania:
 
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 2. decembra 2016 sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, Košice, II. posch., č. dv. 236, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce:
- o 8.30 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Gabriela Wittenbergera, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Konvenčné a inovatívne spôsoby vŕtania-hĺbenia geotermálnych vrtov zamerané na lokalitu Košickej kotliny a ich možné využitie
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
23.05.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.
FBERG TUKE prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava Ing. Peter Čorej, PhD.
Mining&Economy Consulting, s.r.o., Košice
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Ján Pinka, CSc.
FBERG TUKE

Členovia:
Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc.
ÚG SAV Košice

prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
HGF VŠB-TU Ostrava
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.12.2016