Ing. Erika Škvareková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Erika Škvareková, PhD.
Ústav zemských zdrojov Fakulty BERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Environmentálne posúdenie využitia technológie podzemného splyňovania uhlia v podmienkach Slovenska
Názov habilitačnej práce:
Environmentálne posúdenie využitia technológie podzemného splyňovania uhlia v podmienkach Slovenska
Študijný odbor:
banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 24. marca 2017 sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, Košice, II. posch., č. dv. 236, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce: - o 8.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Eriky Škvarekovej, PhD., pracovníčky Ústavu zemských zdrojov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Environmentálne posúdenie využitia technológie podzemného splyňovania uhlia v podmienkach Slovenska“
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
05.10.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Karol Kostúr,CSc.
FBERG TUKE Ing. Peter Čorej, PhD.
Mining&Economy Consulting, s.r.o., Košice Ing. Jozef Fazekaš, CSc.
dôchodca
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Ján Pinka, CSc.
FBERG TUKE

Členovia:
Ing. Víťazoslav Krúpa, DrSc.
ÚG SAV Košice

Ing. Štefan Zelenák, PhD.
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 1.4.2017