Ing. Branislav Kršák, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Branislav Kršák, PhD.
Ústav zemských zdrojov Fakulty BERG TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Kapacitizácia výkonov destinácií za účelom strategického riadenia rozvoja geoturizmu
Názov habilitačnej práce:
Kapacitizácia výkonov destinácií za účelom strategického riadenia rozvoja geoturizmu
Študijný odbor:
získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z. oznamuje, že dňa 19. mája 2017 sa uskutoční v konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach, Boženy Němcovej 7, Košice, habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce:
- o 13.00 hod. sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Branislava Kršáka, PhD., pracovníka Ústavu zemských zdrojov Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Kapacitizácia výkonov destinácií za účelom strategického riadenia rozvoja geoturizmu“.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
07.12.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. scient.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje) doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.
Ministerstvo hospodárstva SR Bratislava doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.
FBERG TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa habilitačné konanie uskutočňuje)

Členovia:
doc. Ing. Jana Naščáková, PhD.
PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach

Ing. Jaroslav Tešliar, CSc.
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.6.2017