doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Dátová podpora riadenia výdavkov a procesov obstarávania v komerčnom a verejnom sektore
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
financie, bankovníctvo a investovanie
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v platnom znení a Čl. 5, IV., ods. 1 Pokynu dekana PD/EKF/06/22, oznamuje, že dňa 08.09.2023 o 08:30 hod. v miestnosti P24 TUKE, Letná 9/B, Košice sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Radoslava Delinu, PhD., docenta na Katedre bankovníctva a investovania Ekonomickej fakulty TUKE. Téma inauguračnej prednášky: Dátová podpora riadenia výdavkov a procesov obstarávania v komerčnom a verejnom sektore.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
denník SME 24.8.2023
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
22.11.2022 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici
(pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky, odbor financie, bankovníctvo a investovanie) prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Fakulta podnikového manažmentu, EU v Bratislave
(pôsobí na VŠ vo funkcii dekana Fakulty podnikového manažmentu, EU v Bratislave, odbor Ekonomika podniku) prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky, TUKE
(zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor informatika)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Rajmund Mirdala, PhD.
Ekonomická fakulta TUKE
(zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor financie, bankovníctvo a investovanie)

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Prahe, ČR
(pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, garant študijného programu Economic Data Analysis)

prof. Ing. Peter Krištofík, PhD.
Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici
(pôsobí na VŠ vo funkcii dekana Ekonomickej fakulty, UMB v Banskej Bystrici, odbor financie, bankovníctvo a investovanie)

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Prahe, ČR
(pôsobí na VŠ vo funkcii dekana Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Prahe, odbor Podniková ekonomika a management)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií EkF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania