doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD.
Ekonomická fakulta, Katedra ekonómie
Názov inauguračnej prednášky:
Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
financie, bankovníctvo a investovanie
Miesto konania:
11.12.2020 (piatok) o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti EkF TUKE na 2. poschodí, Němcovej 32, Košice
Zverejnenie inauguračnej prednášky:

Predseda Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 5 ods. 10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v platnom znení a ods. 4.4 Pokynu dekana PD/EKF/02/20, oznamuje, že dňa 11.12.2020 (piatok) o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti EkF TUKE na 2. poschodí, Němcovej 32, Košice sa uskutoční verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Rajmunda Mirdalu, PhD. docenta na Katedre ekonómie Ekonomickej fakulty TUKE. Téma inauguračnej prednášky: "Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky".

Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
17.09.2020 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
EkF VŠB-TU v Ostrave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor financie) prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě (vo funkcii dekana OPF v Karviné, odbor bankovnictví) prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA
Ekonomický ústav SAV (riaditeľ ústavu, oblasť medzinárodné financie a svetová ekonomika)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. RNDr. Vincent Šoltés CSc.
EkF TUKE, (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor financie, bankovníctvo a investovanie)

členovia:
prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
EkF UMB v Banskej Bystrici (pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky, odbor financie, bankovníctvo a investovanie)

prof. Ing. Eva Horvátová, PhD.
NHF EU v Bratislave, (pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky, odbor financie, bankovníctvo a investovanie)

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
EkF VŠB-TU v Ostrave (pôsobí na VŠ vo funkcii profesorky, odbor financie)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií Ekonomickej fakulty TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania
dňa 18.01.2022 vymenovaný za profesora prezidentkou SR