doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Determinanty efektívneho elektronického obstarávania
Študijný odbor:
3.3.6. financie, bankovníctvo a investovanie
Miesto konania:
Inauguračná prednáška doc. Ing. Radoslava Delinu, PhD., docenta na Katedre bankovníctva a investovania Ekonomickej fakulty TUKE, v študijnom odbore Financie, bankovníctvo a investovanie, sa bude konať 05. 04. 2017 (streda) o 8.30 hod. v zasadacej miestnosti EkF TUKE na 2. poschodí, č. dv. 206, Němcovej 32, Košice.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Denník SME dňa 20. 03. 2017
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
14. 11. 2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Prahe, ČR prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Fakulta podnikového manažmentu, EU v Bratislave prof. Ing. Vladimír Gazda, PhD.
Ekonomická fakulta, TUKE
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc.
Ekonomická fakulta, TUKE

Členovia:
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD.
Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave

prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica

prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Vysoká škola podnikání a.s., Ostrava, ČR
Prehľad plnenia minimálnych kritérií EkF TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
7.7.2017 záporné rozhodnutie Vedeckej rady TUKE