Ing. Peter Burger, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Peter Burger, PhD.
Katedra regionálnych vied a manažmentu EkF TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Silicon Valley – klaster, ktorý sa stal celospoločenským fenoménom (príčiny a vplyvy).
Názov habilitačnej práce:
Štruktúra financovania klastrov v Európe a v Severnej Amerike
Študijný odbor:
3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
Miesto konania:
Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Petra Burgera, PhD., odborného asistenta na Katedre regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej fakulty TUKE, v študijnom odbore Verejná správa a regionálny rozvoj, sa bude konať 06. 04. 2018 (piatok) od 8.00 hod. v zasadacej miestnosti EkF TUKE na 2. poschodí, č. dv. 218, Němcovej 32, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník PRAVDA dňa 24. 03. 2018
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
11. 12. 2017 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Ľubica Lesáková, CSc.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci Ing. Miroslav Balog, PhD.
expert z praxe, Bratislava
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Členovia:
doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.4.2018