Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. MVDr. Ján Buleca, PhD.
Katedra financií EkF TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Vplyv makroekonomického prostredia na distribúciu príjmov domácností
Názov habilitačnej práce:
Diferenciácia úrovne príjmov domácností v krajinách Vyšehradskej skupiny
Študijný odbor:
3.3.6. financie, bankovníctvo a investovanie
Miesto konania:
Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. MVDr. Jána Bulecu, PhD., odborného asistenta na Katedre financií Ekonomickej fakulty TUKE, v študijnom odbore Financie, bankovníctvo a investovanie, sa bude konať 04. 04. 2017 (utorok) o 8.00 hod. v zasadacej miestnosti EkF TUKE na 2. poschodí, č. dv. 206, Němcovej 32, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 20. 03. 2017
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
2. 11. 2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
doc. Ing. Emília Jakubíková, PhD.
Ekonomická fakulta TUKE prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. Ing. Jiří Polách, CSc.
Vysoká škola podnikání, a.s. Ostrava, Česká republika
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Vladimír Gazda, PhD.
Ekonomická fakulta TUKE

Členovia:
prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislava

doc. Ing. Václav Dufala, CSc.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 15.4.2017