Ing. Miriam Šebová, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Miriam Šebová, PhD.
Katedra regionálnych vied a manažmentu EkF TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Rozvoj mesta prostredníctvom kultúry
Názov habilitačnej práce:
Ekonomické a sociálne dimenzie kultúry v meste
Študijný odbor:
3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
Miesto konania:
Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Miriam Šebovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre regionálnych vied a manažmentu Ekonomickej fakulty TUKE, v študijnom odbore Verejná správa a regionálny rozvoj, sa bude konať 04. 04. 2017 (utorok) o 12.00 hod. v zasadacej miestnosti EkF TUKE na 2. poschodí, č. dv. 206, Němcovej 32, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 20. 03. 2017
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
26. 10. 2016
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja v Banskej Bystrici doc. RNDr. Jiří Ježek, PhD.
Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
Ekonomická fakulta, TUKE

Členovia:
prof. Ing. Elena Žárska, CSc.
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD.
Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 15.4.2017