Ing. Lenka Maličká, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Lenka Maličká, PhD.
Katedra financií EkF TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Fiškálny federalizmus a jeho aplikačný potenciál v SR
Názov habilitačnej práce:
Fiškálna decentralizácia a jej makroekonomické dôsledky
Študijný odbor:
3.3.6. financie, bankovníctvo a financovanie
Miesto konania:
Ekonomická fakulta TUKE
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v platnom znení a ods. 3.4. Pokynu dekana, PD/EkF/02/13, oznamuje, že sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Lenky Maličkej, PhD., odbornej asistentky na Katedre financií Ekonomickej fakulty TUKE. Názov habilitačnej prednášky: Fiškálny federalizmus a jeho aplikačný potenciál v SR; Názov habilitačnej práce: Fiškálna decentralizácia a jej makroekonomické dôsledky. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční 20. 09. 2018 (štvrtok) so začiatkom od 13.00 hod. v zasadacej miestnosti EkF TUKE na 2. poschodí, Němcovej 32, Košice.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
26.02.2018 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Vladimír Gazda, PhD.
Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Členovia:
prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava.
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 1.10.2018