Ing. Kamila Borseková, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Kamila Borseková, PhD.
Ekonomická fakulta UMB, Banská Bystrica
Názov habilitačnej prednášky:
Konkurencieschopnosť a odolnosť ako kľúčové prístupy k rozvoju regiónov a ich harmonizácia prostredníctvom koordinovanej stratégie
Názov habilitačnej práce:
Aktuálne výzvy mestského a regionálneho rozvoja
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania:
verejná správa a regionálny rozvoj
Miesto konania:
Predseda Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 1 ods. 14 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v platnom znení a ods. 3.4 Pokynu dekana PD/EKF/02/20, oznamuje, že dňa 20.10.2021 (streda) o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti EkF TUKE na 2. poschodí, Němcovej 32, Košice sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Kamily Borsekovej, PhD. z  Ekonomickej fakulty UMB.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
denník SME, 05.10.2021
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
21.06.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Jan SUCHÁČEK, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita doc. RNDr. Petr RUMPEL, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita doc. Ing. Štefan REHÁK, PhD.
Národohospodárska fakulta, EUBA
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Jan STEJSKAL, Ph.D.
Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

Členovia:
prof. RNDr. Oto HUDEC, CSc.
Ekonomická fakulta, TUKE

doc. Mgr. Miroslav ŠIPIKAL, PhD.
Národohospodárska fakulta, EUBA
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 01.11.2021