Ing. Alena Andrejovská, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Alena Andrejovská, PhD.
Katedra financií EkF TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Determinácia korporátneho základu dane
Názov habilitačnej práce:
Vplyv efektívneho korporátneho zdanenia na daňovú konkurenciu
Študijný odbor:
3.3.6. financie, bankovníctvo a investovanie
Miesto konania:
Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Aleny Andrejovskej, PhD., odbornej asistentky na Katedre financií Ekonomickej fakulty TUKE, v študijnom odbore Financie, bankovníctvo a investovanie, sa bude konať 03. 04. 2017 (pondelok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti EkF TUKE na 2. poschodí, č. dv. 206, Němcovej 32, Košice.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník SME dňa 20. 03. 2017
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
14. 11. 2016
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Viktória Bobáková, PhD.
Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava, Česká republika doc. Ing. Anna Bánociová, PhD.
Ekonomická fakulta, TUKE (je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc.
Ekonomická fakulta, TUKE

Členovia:
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD.
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave

prof. Ing. Lumír Kulhánek, PhD
VŠB TU Ostrava, Česká republika
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docentka podpísaný rektorom s účinnosťou 15.4.2017