Fakulty

Stavebná fakulta

Adresa fakulty:

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Vysokoškolská 4
042 00 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

študenti

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola založená v roku 1976. Za 43 rokov fungovania fakulty jej brány opustilo viac ako 8 000 absolventov vo všetkých troch stupňoch štúdia, ktorí pôsobia na rozličných postoch ako stavbyvedúci, manažéri, generálni riaditelia, úspešní projektanti, vedecko-výskumní a pedagogickí pracovníci. Fakulta realizuje vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v študijných odboroch Pozemné stavby a architektúra, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Realizácia dopravných stavieb, Technológia a manažment v stavebníctve a Stavby s environmentálnym určením. Hlavným poslaním Stavebnej fakulty je zhromažďovať, rozvíjať a šíriť poznatky a výsledky vedy a techniky, a tým napomáhať vedeckému a technologickému rozvoju stavebníctva v záujme udržateľnej budúcnosti a kvality života. Toto poslanie fakulty je napĺňané profesionálnou pedagogickou a vedecko-výskumnou činnosťou v laboratórnych centrách excelentnosti.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2022/2023

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby D 3 Sj, Aj Nosné konštrukcie a dopravné stavby D 2 Sj, Aj
Pozemné stavby a architektúra D 4 Sj, Aj Pozemné stavby D 2 Sj, Aj
Technológia a manažment v stavebníctve D/E 3/4 Sj, Aj / Sj Technológia a manažment v stavebníctve D/E 2/3 Sj, Aj / Sj

Informácie o študijných programoch sú zverejnené na webovom sídle fakulty: Bc. štúdium, Ing. štúdium.
Akademický informačný systém MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.)

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 500 eur za akademický rok.
Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 700 eur za akademický rok.

Legenda:
Jazyk štúdia:
Sj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku - sú to dva študijné programy)
Sj aj Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský a anglický jazyk (časť študijného programu sa vyučuje v slovenskom a časť v anglickom jazyku)

E-prihláška