S čím pomáhame

Štúdium a študijné problémy

 • podpora adaptácie na vysokoškolské štúdium a prostredie
 • podpora zvládania nárokov štúdia, napr. nízka študijná výkonnosť, vnímaná záťaž v skúškovom období, neúspechy v štúdiu, opakovanie ročníka, strata motivácie, strata záujmu o štúdium, tréma pri prezentovaní
 • podpora skĺbenia nárokov štúdia, osobného a pracovného života
 • poradenstvo v oblasti efektívnych spôsobov učenia sa

Osobný a rodinný život

 • poradenstvo pri riešení osobných, rodinných a pracovných problémov, riešenie vzťahových problémov
 • poradenstvo pri zažívaní diskriminácie na základe pohlavia, rodu, rasy, farby pleti, národnosti, veku a inej diverzity
 • poradenstvo prvého kontaktu pri zažívaní sexuálneho obťažovania a ďalších foriem rodovo­‑motivovaného násilia
 • poradenstvo prvého kontaktu pri látkových a nelátkových závislostiach,
 • podpora plnenia vývinových úloh (napr. prechod do dospelosti)

Osobnostný rozvoj

 • pomoc pri hľadaní zdrojov pre osobnostné, sociálne a emocionálne dozrievanie
 • podpora pre získavanie interpersonálnych (medziľudských) zručností pre pracovný aj osobný život
 • podpora v rozpoznávaní vlastného potenciálu a možnostiach ich reálneho naplnenia v praxi

Kariérové smerovanie

 • podpora rozvíjania zručností pre riadenie kariéry
 • identifikovanie silných stránok pre výkon konkrétneho povolania
 • rozvíjanie zručností potrebných pre výkon konkrétneho povolania
 • pomoc s prípravou na prijímací proces do zamestnania

Náhle krízové situácie

 • zvládanie akútnych stresových a záťažových situácií,
 • zvládanie nepredvídaných životných udalostí vo vlastnom živote (rodinných, osobných a pracovných vzťahov),
 • zvládanie neadaptívneho správania v krízových situáciách

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data
Upozornenie

Upozornenie

Našla sa neplatná konfigurácia. Kontaktujte administrátora.