Pracoviská

Centrum sociálno-psychologickej podpory

Display portlet menu

Centrum sociálno-psychologickej podpory

Oznamy O nás S čím pomáhame Užitočné odkazy

Centrum sociálno-psychologickej podpory je účelovým pracoviskom Technickej univerzity v Košiciach s celoškolskou pôsobnosťou.

Poskytuje:

  • psychologické, sociálne a kariérové poradenstvo,

  • poradenstvo v oblasti nepriaznivej psycho­‑sociálnej situácie z dôvodu ohrozenia sociálnym vylúčením (napr. kvôli pôvodu zo znevýhodňujúceho prostredia, diskriminácie na základe pohlavia, rodu, národnosti, veku a inej diverzity),

  • poradenstvo prvého kontaktu v oblasti sexuálneho obťažovania a rodovo-motivovaného násilia,

  • informačnú a konzultačnú činnosť,

  • krízovú intervenciu,

  • vzdelávaciu činnosť v oblasti rozvoja sociálnych zručností a osobnosti,

  • primárnu prevenciu sociálno­‑patologických javov (napr. látkových a nelátkových závislostí, sexuálneho obťažovania, a. i.),

  • rozvoj peer­‑to­‑peer (rovesníckych) podporných skupín na univerzite.

Centrum spolupracuje s osobami zabezpečujúcimi služby bezbariérového centra, s členmi systému tútorstva, so študentským informačným centrom a ďalšími, pre činnosť centra, relevantnými súčasťami univerzity. Spolupracuje taktiež s mimouniverzitnými domácimi a zahraničnými partnermi v súlade s jeho poslaním a činnosťou, najmä s inštitúciami z oblasti poradenského servisu a pomoci.

Poradenstvo je poskytované bezplatne a dôverne, so zachovaním mlčanlivosti. Osobné informácie sa neposkytujú tretím stranám na univerzite ani mimo nej.

Kontakt:

Vysokoškolská 4, 2. p, č.d. 258
e-mail: radka.copkova@tuke.sk
WhatsApp/sms/telefón: Tel.: +421 905 754 550

Sociálne siete:

Facebook Centrum sociálno-psychologickej podpory TUKE
Instagram @cspp_tuke

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data
Upozornenie

Upozornenie

Našla sa neplatná konfigurácia. Kontaktujte administrátora.