Legislatíva univerzity

Ochrana osobných údajov

Práva pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“) a zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Technická univerzita v Košiciach (ďalej len „TUKE“) je Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje vo vlastnom mene, ktorého konkrétne požiadavky na jeho určenie sú ustanovené v osobitných predpisoch, ktoré vymedzili účely a čiastočne aj prostriedky spracúvania osobných údajov.

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
IČO: 00 397 610

E-mail: kancelar@tuke.sk

Tel.: 421 55 602 2003

Kontaktné údaje zodpovednej osoby (DPO):

Ing. Róbert Polyácsko

E-mail: zodpovedna.osoba@tuke.sk

Tel.: 421 55 602 2137

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA Čl. 13 GDPR

Účely a právny základ spracúvania osobných údajov

 • plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom a obdobným pracovným vzťahom.
  Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zásady výberového konania TUKE na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č.. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
  Kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), zástupcovia zamestnancov, súdy. orgány činné v trestnom konaní, exekútor
 • deklarovanie majetkových pomerov vedúcich zamestnancov TUKE pri výkone práce vo verejnom záujme.
  Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • spracovanie účtovných dokladov
  Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách , zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  Kategória príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotne poisťovne, daňové úrady, Úrad vlády Slovenskej republiky
 • plnenie povinnosti súvisiacich so správou registratúry
  Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Kategória príjemcov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • ochrana majetku a zdravia (prevádzkovanie kamerového systému)
  Právny základ spracúvania osobných údajov: Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
  Oprávnený záujem: ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.
  Kategória príjemcov: orgány činné v trestnom konaní
 • správa projektov a činnosti s tým súvisiace
  Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
  Kategória príjemcov: Výskumná Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
 • komplexného zabezpečovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov TUKE, požiarnej ochrany a s tým súvisiace úkony, vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov.
  Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonní práce v znení neskorších predpisoch, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji a  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kategória príjemcov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave, Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave, Inšpektorát prace v Košiciach, Sociálna poisťovňa.
 • výroba personálnych identifikačných kariet a vedenie registra stravníkov.
  Právny základ spracúvania osobných údajov: zzákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Oprávnený záujem TUKE).
  Kategória príjemcov: TransData s.r.o., CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
 • informovanie verejnosti na webovom sídle TUKE o administratívnych zamestnancoch a vedení univerzity, fakúlt a univerzitných pracovísk
  Právny základ spracúvania osobných údajov: ust. § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z., súhlas dotknutej osoby v prípade fotky podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 • informovanie verejnosti o činnostiach univerzity prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov
  Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
  Oprávnený záujem: prezentácia univerzity v masovokomunikačných prostriedkoch
  Kategória príjemcov: masmédiá
 • prezentácia základných informácii o zamestnancoch univerzity vrátane informácií o ich pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti
  Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
  Oprávnený záujem: prezentácia univerzity v pedagogickej a vedeckovýskumnej oblasti
 • register e-mailových adries, register prístupových práv do informačných systémov
  Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, č.. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
  Oprávnený záujem: zabezpečenie dôvernosti a integrity údajov v informačných systémoch
  Kategória príjemcov: orgány činné v trestnom konaní
 • správa emailových účtov
  Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods.1písm. f) GDPR
  Oprávnený záujem: prevádzka emailovej komunikácie univerzity
  Kategória príjemcov: orgány činné v trestnom konaní

Lehota uchovávania/vymazania údajov

TUKE archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa zamestnanca a študenta po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom TUKE.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene TUKE vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov a osobitných predpisov najmä zo zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM (Článok 15)

1. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;
b) kategórie dotknutých osobných údajov;
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

3. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

4. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV (Článok 16)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV (Článok 17)

1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

2. Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3;
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (Článok 18)

1. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

2. Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

3. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV (Článok 20)

1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

3. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

4. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV (Článok 21)

1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

4. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v odsekoch 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (Článok 77)

1. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s týmto nariadením.

2. Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78.

 

Vyššie uvedené práva možno e-mailom alebo písomne poštou uplatniť u zodpovednej osoby, ktorá na univerzite vykonáva dohľad nad spracúvaním osobných údajov.
Zodpovednej osobe takisto možno oznámiť únik osobných údajov či iné závažné skutočnosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov Technickej univerzity v Košiciach.

Ďalšie informácie o Vašich právach môžete získať aj prostredníctvom príručky EÚ pre občanov o ochrane osobných údajov alebo na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR (www.uoou.sk).