SvF inauguračné konania

doc. Ing. Michal Tomko, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Michal Tomko, PhD.
Ústav inžinierskeho staviteľstva, Stavebná fakulta TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
DYNAMICKÁ ANALÝZA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
Študijný odbor:
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Miesto konania:
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, m.č. 247, Vysokoškolská 4, Košice.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Zverejnené v denníku SME 08.10.2016 v znení: Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach oznamuje, že dňa 26.10.2016 o 11,00h sa na zasadnutí Vedeckej rady fakulty uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Michala Tomka, PhD., zamestnanca Ústavu inžinierskeho staviteľstva, Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Téma:„DYNAMICKÁ ANALÝZA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ“. Miesto konania: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, m.č. 247, Vysokoškolská 4, Košice.
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
10.3.2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
hosť. prof. doc. Ing. Alexander Tesár, DrSc.
ÚSTARCH SAV prof. Ing. Ján Benčat, PhD.
SvF ŽU Žilina prof. Ing. Jindřich Melcher, DrSc.
FS VUT Brno - zahraničný odborník
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.
zamestnanec VŠ, na ktorej prebieha vymenúvacie konanie

členovia:
prof. Ing. Ján Brodniansky, CSc.
SvF STU Bratislava

prof. Ing. Juraj Králik, PhD.
SvF STU Bratislava

prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
FAST ČVUT Praha- zahraničný odborník
 
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SvF TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 18.5.2017 vymenovaný prezidentom SR za profesora