doc. Ing. Roman Vodička, PhD.

Display portlet menu

doc. Ing. Roman Vodička, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Roman Vodička, PhD. 
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta 
Názov inauguračnej prednášky:
Výpočtové modely na skúmanie mechanického poškodenia a lomu pri analýze inžinierskych konštrukcií 
Odbor inauguračného konania:
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 
Miesto konania:
 
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
 
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
28.04.2021 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Ján Sládek, DrSc.
USTARCH SAV Bratislava (pôsobí na SAV vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)

prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.
FEI VŠB-TU Ostrava, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná matematika)

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
Dr. h.c. prof h.c. prof. Ing Stanislav Kmeť, DrSc.
SvF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej sa inauguračné konanie uskutočňuje, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

Členovia:
prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc. USTARCH SAV Bratislava (pôsobí na SAV vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)

prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
FEI STU Bratislava (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)

prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.
FAST VUT Brno, ČR (zahraničný odborník, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, odbor aplikovaná mechanika)
Prehľad plnenia minimálnych kritérií SvF TUKE pre začatie inauguračného konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania