SjF habilitačné konania

Ing. Peter Ižol, PhD.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
Ing. Peter Ižol, PhD.
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra počítačovej podpory technológií
Názov habilitačnej prednášky:
Trendy vo vývoji stratégií frézovania tvarových plôch
Názov habilitačnej práce:
Hodnotenie stratégií frézovania pre výrobu tvarových plôch
Študijný odbor:
5.2.51 výrobné technológie
Miesto konania:
zasadačka Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že 12. 5. 2016 o 8.30 h sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Petra Ižola, PhD., odborného asistenta na Katedre počítačovej podpory technológií SjF TUKE, na tému „Trendy vo vývoji stratégií frézovania tvarových plôch“ a 12. 5. 2016 o 10.00 h sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Hodnotenie stratégií frézovania pre výrobu tvarových plôch“.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
09. 02. 2016 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. Ing. Andrej Czán, PhD.
SjF ŽU v Žiline prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
MtF STU so sídlom v Trnave prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej prebieha habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Emil Evin, CSc. (predseda)
SjF TUKE (zamestnanec VŠ, na ktorej prebieha habilitačné konanie)

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
MtF STU so sídlom v Trnave

prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
SjF ŽU v Žiline
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 31.5.2016