doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.

Display portlet menu

doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
doc. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.
Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE
Názov inauguračnej prednášky:
Náhodnosť a jej využitie vo vstavaných kryptografických systémoch.
Študijný odbor:
5.2.15 telekomunikácie
Miesto konania:
Dňa 28.09.2017 o 11:05 hod. sa v zasadacej miestnosti FEI TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, č. dv. 213, uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Miloša Drutarovského, CSc., pracovníka Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TUKE s názvom: Náhodnosť a jej využitie vo vstavaných kryptografických systémoch.
Zverejnenie inauguračnej prednášky:
Denník Pravda dňa 12.9.2017
Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:
30.05.2017 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikácií:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
KPS FIT ČVUT v Praze, ČR prof. Ing. Róbert Hudec, PhD.
KMIKT EF ŽU v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc.
KI AOS gen. M.R. Štefánika, L. Mikuláš
Členovia inauguračnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
predseda:
prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.
KEMT FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje inauguračné konanie

členovia:
prof. Ing. Milan Dado, CSc.
KMIKT EF ŽU v Žiline

prof. Ing. Gregor Rozinaj, CSc.
UMIKT FEI STU v Bratislave

prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, PhD.
UREL FEKT VUT v Brně, Česká republika
Prehľad plnenia minimálnych kritérií FEI TUKE pre začatie vymenúvacieho konania:
Tézy inauguračnej prednášky:
Návrh inauguračnej komisie:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty
Rozhodnutie (uznesenie) Vedeckej rady TUKE
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania
dňa 19.9.2018 vymenovaný za profesora prezidentom SR