RNDr. Ján Buša, CSc.

Meno a priezvisko a pracovisko uchádzača
RNDr. Ján Buša, CSc.
Katedra matematiky a teoretickej informatiky FEI TUKE
Názov habilitačnej prednášky:
Riešenie vybraných úloh počítačovej geometrie
Názov habilitačnej práce:
Algoritmy a programová realizácia riešenia vybraných úloh počítačovej geometrie.
Študijný odbor:
9.2.1 informatika
Miesto konania:
Dňa 28.09.2017 o 8:00 hod. sa v zasadacej miestnosti FBERG TUKE, Letná 9, Košice, 2. posch. A blok, č. dv. 236 uskutoční habilitačná prednáška RNDr. Jána Bušu, CSc., pracovníka Katedry matematiky a teoretickej informatiky FEI TUKE: Riešenie vybraných úloh počítačovej geometrie a obhajoba habilitačnej práce: Algoritmy a programová realizácia riešenia vybraných úloh počítačovej geometrie v študijnom odbore informatika.
Zverejnenie habilitačnej prednášky:
Denník Pravda dňa 12.9.2017
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie:
29.05.2017 - žiadosť
Profesijný životopis:
Prehľad pedagogickej činnosti:
Prehľad vedecko-výskumnej činnosti:
Zoznam publikačnej činnosti:
Zoznam citácií:
Oponenti:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
 
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
UI PF UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Peter Mikulecký, CSc.
FIM Univerzita Hradec Králové, ČR prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)
Členovia habilitačnej komisie:
meno, priezvisko, titul a pracovisko
Predseda:
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
KPI FEI TUKE (zamestnanec VŠ, kde sa uskutočňuje habilitačné konanie)

Členovia:
Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc.
KI AOS gen. M.R. Štefánika, L. Mikuláš

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
UISI FIIT STU v Bratislave
Prehľad plnenia minimálnych kritérií fakulty pre začatie habilitačného konania:
Návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore:
Rozhodnutie (uznesenie) vedeckej rady fakulty:
Prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady fakulty:
Dátum a dôvod skončenia:
dekrét o udelení titulu docent podpísaný rektorom s účinnosťou 1.10.2017