Vzdelávacia komisia TUKE

Zloženie vzdelávacej komisie:

prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. - prorektor pre vzdelávanie, predseda komisie

Členovia komisie (prodekani pre oblasť vzdelávania všetkých fakúlt TUKE):


FBERG doc. Ing. Ľubica KOZÁKOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni VŠ a pedagogiky

HF doc. Ing. Mária MIHALIKOVÁ, PhD.

prodekanka pre bakalárske a inžinierske štúdium

SjF doc. Ing. Ingrid DELYOVÁ, PhD.

prodekanka pre pedagogickú činnosť v I. a II. stupni štúdia a informatiku

FEI doc. Ing. Ľubomír BEŇA, PhD.

prodekan pre bakalárske a inžinierske štúdium

SvF prof. Ing. Mária KOZLOVSKÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie (poverená výkonom funkcie)

EkF RNDr. Libuša RÉVÉSZOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

FVT doc. Ing. Michal HATALA, PhD.

prodekan pre vzdelávanie

FU doc. Ing. Dušan Šuch, PhD.

prodekan pre vzdelávaciu činnosť

LF Ing. Radoslav Šulej, PhD.

prodekan pre vzdelávanie