Prihlasovanie sa na UTV

Prihlasovanie do 1. všeobecného ročníka:

 • Podanie prihlášky v termíne do 31. júla príslušného kalendárneho roka
 • Prihlášku možno podať:
  • v elektronickej forme na adresu: utv@tuke.sk
  • v tlačenej forme na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach, UTV, Letná 9, 042 00 Košice
  • v tlačenej forme osobne na Úsek vzdelávania TUKE, Letná 9, 1. poschodie, č. dverí 120
 • po zaevidovaní prihlášky v databáze, študent obdrží informácie o zápise
 • zápisné je možné uhradiť priamo pri zápise, resp. bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou:

Údaje o platbe:

 • č. účtu: SK10 8180 0000 0070 0006 5623 (štátna pokladnica)
  správa pre prijímateľa: meno, 1. ročník UTV
 • úhradu poplatku prosím vykonajte najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka

Prihláška na UTV pre akademický rok 2019/2020

Prihlasovanie na študijné odbory (do 2. ročníka):

 • prihlasovanie na odbor je do 31. júla príslušného kalendárneho roka

 • Prihlášku možno podať, prípadne nahlásiť študijný odbor:

  • v elektronickej forme na adresu: utv@tuke.sk

  • v písomnej forme na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach, UTV, Letná 9, 042 00 Košice

  • osobne na Úsek vzdelávania TUKE, Letná 9, 1. poschodie, č. dverí 120

  • telefonicky na t. č.: 055/602 2012

 • v poradovníku študijných odborov pre 2. ročník majú prednosť končiaci prváci

 • študijný odbor sa otvorí pri záujme minimálne piatich študentov

 • maximálny počet zapísaných študentov na študijné odbory je nasledovný:

Anglický jazyk 24
Dejiny umenia 45
Rodinné a verejné financie 20
Geoturizmus 80
Informatika a informačné technológie-začiatočníci 24
Informatika a informačné technológie-pokročilí 24
Letecká doprava 10
Psychohygiena 40
Sociológia a sociálna psychológia 40
Stavebníctvo a architektúra 15
Veterinárna medicína 10
Farmácia 20
Košice na križovatkách dejín 45