Vedenie TUKE

Najbližšie zasadnutie Vedenia Technickej univerzity v Košiciach sa uskutoční:

  • kancelária rektora TUKE

Zloženie vedenia

prof. Ing. Stanislav KMEŤ, CSc. - rektor

 

Dr.h.c. prof. Ing. Anton ČIŽMÁR, CSc. - prorektor pre inovácie a transfer technológií

Dr.h.c. prof. Ing. Gabriel WEISS, PhD. - prorektor pre vedu a výskum

prof. Ing. Vladimír MODRÁK, CSc. - prorektor pre zahraničné vzťahy

prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. - prorektor pre vzdelávanie

Ing. Marcel BEHÚN, PhD. - kvestor

doc. RNDr. Dušan OLČÁK, CSc. - predseda AS TUKE

Ing. Adrián HARČÁR, PhD. - kancelár

V zmysle Štatútu TUKE majú právo zúčastňovať sa zasadnutí vedenia:

PhDr. Igor ZIBRINYI - vedúci referátu kontroly a sťažností

prof. RNDr. Blažej PANDULA PhD. - zástupca OZPŠaV TUKE

Bc. Dávid Ečegi - zástupca študentov

 

Ďalší zúčastnení podľa uváženia rektora TUKE.

Zápisnice zo zasadnutí

Zápisy zo zasadnutí Vedenia TUKE v roku 2018

Zápisy zo zasadnutí Vedenia TUKE v roku 2017

Zápisy zo zasadnutí Vedenia TUKE v roku 2016

Zápisy zo zasadnutí Vedenia TUKE v roku 2015